Stol nr 11 - Mats Malm

Litteraturhistoriker och översättare.
Invald: 2018.

Mats Malm är född 1964. Han disputerade 1996 vid Göteborgs universitet med avhandlingen Minervas äpple: Om diktsyn, tolkning och bildspråk inom nordisk göticism. Centralt i framställningen är hur man under den nordiska göticismen förhöll sig till det antika arvet och dess roll i formandet av nationella identiteter. Överhuvudtaget är frågeställningar kring hur vi läser och tolkar litteratur från äldre tider ett återkommande tema i Malms forskning. I vilken mån går det att återvända och ta del av texterna med dåtidens läsares ögon? För att göra det, visar Malm, krävs en grundlig förståelse av hela den kontext inom vilka de skrevs.

I boken Textens auktoritet : de första svenska romanernas villkor (2001) beskriver Malm det tämligen karga litterära klimatet i Sverige kring mitten av 1700-talet, vilket samtidigt var tiden för den moderna romanens födelse i Europa. Till det han tar upp till diskussion hör banden mellan moral, litterär framställning och nationalitet. Av särskilt intresse för Malm är i vilken mån och på vilket sätt de svenska romanerna vid denna tid utmanade dåvarande normsystem, till exempel normen att verklighetsbundna berättelser var att betrakta som farliga och fördärvliga. I den tre år senare publicerade boken Det liderliga språket : poetisk ambivalens i svensk ”barock” gör Malm en idémässigt besläktad studie i svensk barockpoesi, i vilken han bland annat forskar i den dåvarande synen på estetisk njutning som ett potentiellt hot och den rådande uppfattningen om det sinnliga språket som omanligt, liderligt och smittsamt. I Poesins röster : avlyssningar av äldre litteratur (2012) ställer Malm frågan om hur litteratur skiftar mening över tid genom mediehistoriska förändringar och hur olika röster kan uppfattas ur en och samma dikt, beroende på vem mottagaren är. Exempelvis kan det som en läsare av idag enbart uppfattar som vackert eller njutbart en gång i tiden ha innehållit en för dåtidens läsare uppenbar kritik.

Mats Malm är också översättare och har bland annat översatt Snorres Edda från isländska till svenska. År 1998-99 var han gästprofessor vid Johann Wolfgang Goethe-Universität i Frankfurt am Main. Sedan år 2004 är han professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Han har också varit professor hos Institutt for kulturstudier og orientalske sprog vid Universitetet i Oslo samt har varit ordförande i Beredningsgruppen för infrastruktur hos Riksbankens Jubileumsfond. Han är dessutom föreståndare för Litteraturbanken (www.litteraturbanken.se) som tillgängliggör svensk skönlitteratur och andra texter av vikt för vår förståelse av det litterära kulturarvet. Utöver allt detta har Malm även varit redaktör för en mängd litteraturvetenskapliga antologier.

År 2018 efterträdde han Klas Östergren på stol 11 i Svenska Akademien.