Hur Nobelpristagare i litteratur utses

För att över huvud taget komma i fråga för ett Nobelpris måste man vara föreslagen av en behörig person. Behöriga att föreslå kandidater till litteraturpriset är:

  • ledamöter av Svenska Akademien och av andra till sammansättning och uppgifter likartade akademier, institutioner och samfund,
  • professorer i litterära och språkliga ämnen vid universitet och högskolor,
  • tidigare litterära Nobelpristagare,
  • ordförande i författarorganisationer som är representativa för sitt lands skönlitterära alstring.

Förslag från personer tillhörande andra kategorier än dessa beaktas inte. Det går inte heller att föreslå sig själv som kandidat, dvs. Nobelpriset kan inte sökas.

Förslag till kandidater skall ha inkommit före den 1 februari för att kunna beaktas under innevarande år. Förslaget bör, men måste inte, åtföljas av en motivering. Inkomna förslag är underkastade fullständig sekretess.

Till sin hjälp i Nobelarbetet har Svenska Akademien en Nobelkommitté, som består av 4–5 akademiledamöter valda för tre år i taget. För närvarande (2018) består kommittén av Per Wästberg (ordförande), Kristina Lugn, Horace Engdahl och Anders Olsson. Kommitténs uppgift är att förbereda prisdiskussionerna i Akademien genom att registrera, sammanställa och presentera inkomna förslag, vidare att ombesörja utredningar av olika slag och slutligen att avge rekommendationer till Akademien inför prisbeslutet.

För att stimulera nomineringsverksamheten brukar Nobelkommittén varje höst sända ut brev till 600–700 adressater (personer och organisationer) inom de förslagsberättigade grupperna med inbjudan att nominera kandidater till nästa års pris.

Varje år brukar det komma in ungefär 350 förslag. Samma namn förekommer ofta i flera förslagsskrivelser, och antalet föreslagna kandidater brukar hålla sig omkring 200. Eftersom en nominering för att vara giltig måste förnyas varje år, inträffar det också ofta att samma kandidat föreslås gång på gång - till dess vederbörande verkligen tilldelas priset eller förslagsställarna ger upp eller kandidaten själv avlider.

När ett förslag inkommer, blir Nobelkommitténs första åtgärd att kontrollera om det kommer från en förslagsberättigad person. Om så inte är fallet, läggs det åt sidan och beaktas inte i fortsättningen. De godkända förslagen sammanställs till en lista, som föreläggs Akademien i början av februari. Sedan Akademien fastställt förslagslistan, bearbetas denna vidare av Nobelkommittén.

Många av namnen på förslagslistan elimineras på ett tidigt stadium. Skälen till detta kan variera. Vissa av de föreslagna kanske är fackvetenskapliga skribenter vilkas skrifter inte uppfyller kravet på litterärt värde, andra kanske visserligen är skönlitterära men saknar den höga kvalitet som krävs för att de skall kunna komma i fråga för priset, medan några kan ha föreslagits på andra grunder än rent litterära (politiska, ideologiska, nationalistiska etc.).

De kandidater som kvarstår efter denna gallring blir sedan föremål för närmare utredning. I den mån ett författarskap inte är tillräckligt känt för Akademien, kan expertutlåtanden beställas genom Nobelkommitténs försorg. Om en kandidat skriver på ett språk som inte är tillgängligt för Akademiens ledamöter och det råder brist på goda översättningar, kan provöversättningar beställas.

Resultatet av Nobelkommitténs arbete med förslagslistan presenteras för Akademien i april i form av en preliminär kandidatlista, som i regel upptar ca 20 namn.

Sedan Akademien fastställt den preliminära kandidatlistan, bearbetas denna på nytt av Nobelkommittén, och i slutet av maj avger kommittén sitt förslag till definitiv lista över prioriterade kandidater. På denna lista, som i regel upptar fem namn, kan Akademien själv göra ändringar och tillägg. Akademiens sista åtgärd under vårterminens Nobelarbete blir att fastställa den definitiva kandidatlistan.

Under sommaren gäller det för Akademiens ledamöter att läsa in sig på de återstående kandidaternas produktion - om man inte redan har gjort det: många av de tyngre namnen återkommer som regel år efter år på den definitiva listan, och i sådana fall räcker det med att undersöka om de sedan förra året har utgivit verk som stärkt eller försvagat deras ställning. Var och en av Nobelkommitténs ledamöter sammanställer dessutom ett individuellt utlåtande, som skall föreläggas Akademien vid höstterminens första sammankomst.

När Akademien samlas igen efter sommarferierna, måste ledamöterna vara väl pålästa. Höstterminens första sammankomst äger nämligen rum i mitten av september, och eftersom prisbeslutet numera brukar fattas i början eller mitten av oktober har man egentligen bara några veckor på sig att överlägga och fatta sitt beslut. För att valet av pristagare skall vara giltigt krävs att någon kandidat får mer än hälften av de avgivna rösterna.