Blomska stipendiet

6 apr 2010

Svenska Akademien har beslutat tilldela Hugo Karlsson Blomska stipendiet på 40 000 kronor.

Stipendiet utgår vartannat år ur en fond bildad 1945 av donationsmedel efter makarna Edward och Eva Blom och skall med den tidens formulering tilldelas ”personer, vilka på ett mera framträdande sätt gjort sig förtjänta om svenska språkets rykt och ans”. De senaste mottagarna av priset har varit 2000 Barbro Söderberg, 2002 Jan Svensson, 2004 Börje Tjäder, 2006 Peter Cassirer och 2008 Lena Peterson.

Hugo Karlsson är språkvetare, född 1929 och bosatt i Sätila. Han blev fil. lic. 1967 och fil.dr h.c. 1995 vid Göteborgs universitet. Hugo Karlsson är ortnamnsforskare och var arkivchef för Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg 1976–94.

Verk och redaktörskap i urval:
Västernorrlands läns hushållningssällskaps arkiv. 1968
Studier över båtnamn, särskilt namn på backebåtar och bankskutor från 1700-talets Bohuslän. 1970
Ortnamn ”vid Älven”. 1984
Sätilamålet – några framträdande drag hos en västgötadialekt. 1986
Känn Sjuhäradsbygden. Ortnamn. 1991
Ortnamn i Åmål. 1997
Namn på Kungl. Maj:ts hästar 1628-1815. En ord- och namnstudie. 2005