Enskilda sammankomster

Under arbetsåret sammanträder Akademien varje torsdag klockan 17 i sitt sessionsrum i Börshuset. Dessa veckosammankomster, som brukar vara ungefär en och en halv timme, är slutna sammanträden. Förutom ledamöterna får ingen närvara, "therest ej Konungar, eller Fremmande Konunga Barn åstunda at Academien thenna hedren göra", som det står i stadgarna. 

Att acceptera att bli invald i Svenska Akademien innebär alltså i princip att man åtar sig att under sitt återstående liv infinna sig i Börshuset en gång i veckan under mer än sju av årets tolv månader. Detta är ett stort åtagande, och självfallet går det i praktiken inte att ha ständig närvaro vid sammankomsterna som ett absolut krav. Hänsyn måste tas till att ledamöterna som regel har andra åtaganden vid sidan av ledamotskapet i Akademien. Men även med detta förbehåll måste närvarofrekvensen sägas vara hög, och de täta sammankomsterna anses öka trivseln och sammanhållningen i Akademien. 

Gustaf III påbjöd i stadgarna fullständig jämlikhet inom Akademien. Ingen åtskillnad skulle göras mellan ledamöterna på grundval av deras börd eller samhällsställning. Idag tilltalar man varandra vid sammankomsterna enbart med "herr" eller "fru" följt av efternamnet. Det sägs att detta något omständliga tilltalssätt har den nyttan med sig, att de talande hinner besinna sig något under de livliga meningsutbyten som ofta förekommer i Akademien.


Dagordningen vid en normal veckosammankomst brukar omfatta ett femtontal punkter, så den höga sammanträdesfrekvensen tycks inte medföra någon brist på ärenden. En stor del av sammankomsterna upptas av diskussioner kring de många priser och stipendier som utdelas av Akademien. Den normala gången är att tänkbara kandidater till ett pris nomineras vid en sammankomst, varefter ledamöterna får betänketid till torsdagen två veckor senare, då beslutet fattas. 

Nobelpriset blir aktuellt flera gånger under arbetsåret. På våren skall Nobelkommitténs listor över nomineringar och kandidater diskuteras och fastställas. I början av hösten skall beslutet fattas och pristagarens namn tillkännages, därefter vidtar förberedelser inför prisutdelningen den 10 december. 

Men dagordningen upptar självfallet också många ärenden som har med Akademiens inre angelägenheter att göra. Ärenden som gäller ekonomin, språkarbetet och bokutgivningen förekommer regelbundet, liksom också rapporter från de olika projektgrupperna: ordboksredaktionen, redaktionen för Akademiens ordlista osv. Under årets sista månader tillkommer förberedelser inför Akademiens högtidssammankomst den 20 december. 

Många utomstående vänder sig till Akademien med önskemål av olika slag. Ansökningar om ekonomiskt stöd till vetenskapliga och kulturella institutioner, evenemang och projekt är vanliga, och det händer ofta att forskare ber om tillstånd att ta del av dokument i Akademiens arkiv. Statliga utredningar inom Akademiens verksamhetsområde kommer ibland på remiss. Ärenden av detta slag brukar tas upp vid sammankomsterna, och de har då i regel förberetts inom sekretariatet. 

Direktören leder sammankomsterna, medan sekreteraren är föredragande. Efter diskussion fattar man normalt sitt beslut genom konsensus, men även omröstning förekommer. Vid lika röstetal har sekreteraren utslagsröst. För att ett beslut skall vara giltigt måste minst sju ledamöter vara närvarande, däribland en av Akademiens ämbetsmän (dvs. direktören, kanslern eller sekreteraren). 

Efter varje sammankomst skriver sekreteraren protokoll över vad som har förevarit. Protokollet är relativt kortfattat och återger normalt inte de diskussioner som har föregått besluten. Svenska Akademiens protokoll skrivs fortfarande för hand av sekreteraren personligen och binds in i årsvolymer, som förvaras i Akademiens arkiv. Protokollen, liksom alla övriga handlingar som rör Akademiens inre angelägenheter, är underkastade fullständig sekretess.


Deltagandet i veckosammankomsterna är i princip oavlönat. Men stadgarna föreskriver att Akademien vid varje sammankomst skall tilldelas 18 skådepenningar (jetonger) av silver med stiftarens bild, att fördelas lika mellan de närvarande ledamöterna. Överblivna jetonger sparas till nästa gång, då 18 nya tillkommer. Jetongerna kan behållas eller inlösas i kontanter. De hade ursprungligen ett inte obetydligt värde, men numera inbringar de vid inlösen bara en symbolisk summa. Utöver jetongerna får ledamöterna ersättning för sina direkta kostnader i samband med deltagandet i sammankomsterna, i första hand resekostnaderna.